Onze dienstverlening

 

Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Opdrachtnemer: Administratiekantoor Jemasiem gevestigd te Haren
2) Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Administratiekantoor Jemasiem opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
3) Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door administratiekantoor Jemasiem uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in
de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit met opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigenvoorwaarden kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien de voorwaarden/bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
1.3 De door de opdrachtnemer in acht te nemen regel – en wetgeving omtrent de uitoefening van het beroep maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
1.4 De opdrachtgever is op de hoogte van en respecteert de verplichtingen van de opdrachtnemer uit hoofde van de Wet Identificatieplicht en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

Artikel 2 Informatie en gegevens
2.1 Opdrachtgever is gehouden alle benodigde bescheiden en noodzakelijke gegevens, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2.2 Indien opdrachtgever de genoemde bescheiden en gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
2.3 De opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
2.4 Indien en voor zover opdrachtgever een verzoek indient, worden ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
2.5 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van
de opdracht.
3.3 Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en
zorgvuldige wijze uit te voeren.
3.4 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtnemer vooraf overleg heeft gepleegd met de opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding en exclusiviteit
4.1 Opdrachtnemer is behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende
doeleinden.
4.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is de opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor
zij werd verkregen.

Artikel 5 Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
5.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s/ systeemontwerpen/ werkwijzen/ adviezen/ (model) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkte stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en
billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7.2 Het honorarium van opdrachtnemer:
_ is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
_ wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer;
_ is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever
zijn verricht;
_ wordt, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief
de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar na volbrenging
van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3 Naast het honorarium wordt door de opdrachtnemer aan opdrachtgever tevens een vergoeding voor de gemaakte reisuren en de gemaakte kosten (verschotten), waaronder tevens begrepen de zend- en vervoerskosten, in rekening gebracht.
7.4 Aan een prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend indien op basis van nacalculatie wordt gedeclareerd daar het slechts een indicatieve, naar beste weten gemaakte schatting betreft.
7.5 Over alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
7.6 In gevallen van onenigheid over de bestede tijd, is de urenverantwoording van de opdrachtnemer bindend.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling door opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.2 Betaling dient te geschieden in euro’s middels een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
8.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
8.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitenrechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
8.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare
facturen die het langst openstaan.
8.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
het factuurbedrag.
8.7 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 9 Klachten
9.1 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert,
dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een klacht bedoeld als in het eerste lid, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
9.3 Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht.
9.4 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassingen van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitdrukking overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c) In afwijking van hetgeen hierboven in lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
10.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
10.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht op welke wijze het vervoer of de verzending geschiedt.

Artikel 11 Opzegging
11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
11.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden.
11.3 Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigd, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat omstandigheden in belang van de wederpartij eisen.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
12.3 Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van de tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

Artikel 13 Internetgebruik
13.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging en virus.
13.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voorgenoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 14 Overdracht
14.1 Bij beëindiging van de samenwerking worden de gegevens overgedragen aan de opdrachtgever, mits aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Download

Download de algemene voorwaarden als pdf

Administratiekantoor Jemasiem

Administratiekantoor Jemasiem verzorgt uw administratie tot in de puntjes, met een heldere blik en verstand van zaken.

Contactgegevens:

Jeverweg 2-5
9723 JE Groningen
tel. 06 11 71 11 76
info@jemasiem.nl